اطلاعیه

 

با توجه به واژگونی و یا سقوط داربست فلزی در بعضی از ساختمانهای در حال احداث ، بر روی شبکه توزیع نیروی برق شهری  و ایجاد خسارت به تاسیسات مذکور، لازم است قبل از شروع عملیات ساختمانی، مجری ساختمان ، حریم خطوط برق عبوری از مجاور ملک را مورد بررسی قرار داده و پس از پیش بینی های لازم جهت اجرای عملیات ساختمانی ، با کسب نظر مهندس ناظر ، عملیات ساختمانی را شروع نماید.

یادآور میگردد هرگونه ساخت و ساز در حریم شبکه های برق ممنوع است . 

اخبار مشابه را از دست ندهید

ادامه اخبار گروه مهندسی 333