ضوابط ویژه اجرای بتن در هوای سرد

طبق مبحث نهم/صفحه هشتاد

هوای سرد به وضعیتی اطلاق می گردد، که برای سه روز متوالی ، هر دو شرایط الف و ب برقرار باشد :

الف : دمای متوسط روزانه در شبانه روز کمتر از 5 درجه سلسیوس باشد.منظورم از دمای متوسط روزانه ، میانگین حداکثر و حداقل دمای هوا در فاصله زمانی نیمه شب تا نیمه روز است.

ب : دمای هوا برای بیشتر از نصف روز از 10 درجه سلسیوس زیادتر نباشد.

اخبار مشابه را از دست ندهید

ادامه اخبار گروه مهندسی 333