هشدار ساخت و ساز

هشدار ساخت وساز شماره 2

درگودبرداری ها به منظور اجرای سازه نگهبان چنانچه از روش نیلینگ و انکرینگ استفاده شود، قبل از ورود به حریم ملک مجاور جهت اجرای سازه نگهبان مذکور،اخذ رضایت مالکین پلاکهای مجاور الزامی است

اخبار مشابه را از دست ندهید

ادامه اخبار گروه مهندسی 333